Hoera 🎉! En dankjewel aan de eerste inschrijvers die mij over de streep haalden om deze nieuwsbrief te starten. Verwacht je aan een gedoseerde dosis wijze weetjes. Omdat minder meer is, doe ik mijn best om daar niet mee te overdrijven. In deze eerste editie heb ik gekozen voor een offline en een online ding omdat het verschil misschien niet meer bestaat.

Zondermetadata
Zondermetadata

Een museumpresentatie zonder data — Dapper met datadappermetdata.blog

Ik ben een blog gestart om te vertellen over een specifiek onderdeel van mijn werk: het maken en structureren van data en informatie. Het is een ode aan de dapperen die kiezen voor een duurzame aanpak en daarom bewust bezig zijn met het beheren van data. …


Gebruikersonderzoek is onmisbaar bij het ontwerpen of verbeteren van de gebruikservaring van software, apps, websites, diensten of producten. Maar hoe pak je dit aan, waar begin je en wat test je hoe? Deze 10 stappen zijn een leidraad voor wie wil starten met gebruikersonderzoek.

Stap 1: bepaal waarom en wat je wil onderzoeken

Het klinkt vanzelfsprekend maar toch kan het al mis gaan vooraleer er gestart wordt. Je onderzoekt niet om te onderzoeken. Het belangrijk om te bepalen wat je beter wilt maken en waarom dat belangrijk is zodat je de juiste onderzoeksmethode kunt kiezen.

Stap 2: kies een methode die past bij wat je onderzoekt

Er zijn veel manieren om gebruikersonderzoek te doen: kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes, observaties in een testlabo of in een natuurlijke omgeving, online bevragingen, gesprekken, interviews en of je al dan niet software, opname- of meetapparatuur gaat gebruiken. De methode waarmee je start is belangrijk. De resultaten van een eerste onderzoek kunnen je naar een volgende methode leiden want het combineren van verschillende methodes levert een vollediger beeld en meer betrouwbare inzichten op dan wanneer je slechts op één methode inzet. …


Image for post
Image for post
© Andrzej Bartkowiak

Robert McKee, het brein achter een aantal succesvolle Netflix- en televisieseries waaronder Breaking Bad is de vormer van vele schrijvers, scenaristen en journalisten. Zijn lessen storydesign zijn verpakt in filosofische vragen over waarheid, gevoelens en authenticiteit. Begin november reisde ik naar Londen om te ontdekken dat een dag bij deze meester een ervaring is die ik iedereen kan aanraden.

Het werk van Robert McKee is geworteld in de fictie, een wereld waar verhalen gebracht worden op ‘page, stage or screen’ om de lezer of het publiek te ontspannen. …


Image for post
Image for post

De laatste week van het jaar verschijnt al negen jaar lang een trendrapport waarin het digitaal bureau Wijs meningen bundelt over digitale evoluties voor het volgende jaar. In de editie van 2016 zijn 36 mensen -waaronder Herman Konings, Omar Mohout, Pieter Colpaert, Lesley Arens en Fredo De Smet- aan het woord. Mijn bijdrage gaat over hoe we evolueren naar een infosfeer waarin informatie on(be)grijpbaar wordt.

Online informatie zit meer dan in webpagina’s ook vervat in dingen rondom ons. Het Internet of Things is realiteit. We leven in een ‘infosfeer’ waar informatie actief is zonder dat we ons nog moeten aan- of afmelden, iets moeten lezen of openen. Alles rondom ons is informatie. Daarmee leren omgaan is een groter wordende uitdaging.

De infosfeer
Het informatiegehalte van voorwerpen en sociale omgevingen wordt steeds groter. We weten ondertussen dat zoek- machines ons kennen. Maar ook de thermostaat, het warenhuis, de auto, fitnesstoestellen, de ijskast, kledij, gebouwen en de stad leren ons beter kennen. Voorwerpen en om- gevingen zijn geconnecteerd en bewaren informatie over wat we doen. Een geconnecteerde thermostaat logt ons leefritme en verzamelt met die informatie kennis om de verwarming automatisch en op maat te regelen. Voor deze luxe betalen we met het weggeven van informatie over onszelf.We beseffen niet meer waar we overal sporen achterlaten. Die sporen zijn het nieuwe goud. Informatie in de vorm van documenten of pagina’s is passief omdat er een lezer nodig is die interpreteert en actie onderneemt. Actieve informatie is onzichtbaar en reageert zonder actie van een persoon.Informatie vormt mee de werkelijkheid. Informatie kan ervoor zorgen dat een auto ‘zichzelf’ bestuurt. Een gebouw, persoon of object kan er anders ‘uitzien’ door de informatie waarmee het verbonden is. Het onderscheid tussen de realiteit en het virtuele wordt moeilijker af te lijnen.Het Internet of Things, Big Data en Virtual Reality zijn geen op zichzelf staande trends meer. …


Als je een technische product of dienst verkocht wil krijgen is het kunst om je aanbod op een verstaanbare manier uit te leggen. Een offerte lezen zou leuk moeten zijn, maar het is vaak anders.

Het kiezen van een softwareleverancier, webbouwer of appdeveloper die past bij jouw noden is een vak op zich geworden. Ik begeleid vaak organisaties bij het conceptualiseren van ideeën en het beschrijven van de gewenste oplossing. Deze voorstudie resulteert in een functionele analyse en een bestek of offertevraag voor een nieuw te ontwikkelen product en dat is de eerste stap naar een goede offerte of prijsvraag.

Een duidelijke offertevraag
Een voorstudie is belangrijk omdat een realistisch prijsvoorstel afhangt van hoe goed je als klant kan uitleggen wat je nodig hebt. …


Tijdens de vele jaren waarin ik als informatie architect digitale diensten vormgeef, blijft eenzelfde spanningsveld terugkeren. Een spanning die het gevolg is van verschillende uitgangspunten: data en technologie als doel of als middel, verder bouwen op wat er is of opnieuw beginnen. Het komt vaak voor dat er tijdens een veranderingstraject discussie ontstaat over fundamenteel verschillende uitgangspunten.

Een situatieschets van 3 verschillende uitgangspunten:

1.
We zullen alle data die we doorheen de tijd gecreëerd hebben samenbrengen. Deze data zullen we verrijken met gegevens die vrij of tegen betaling beschikbaar zijn. …


Image for post
Image for post

We zijn er allemaal van overtuigd dat een goede en gebruiksvriendelijke website belangrijk is en toch is het eenvoudig om voorbeelden te vinden van websites die niet voldoen aan het verwachtingspatroon van eindgebruikers. Tijdens de vele jaren waarin ik betrokken ben bij het opzetten van digitale en online dienstverlening zie ik een aantal terugkerende oorzaken voor het feit dat het nog vaak de verkeerde richting uitgaat met de website. De meest voorkomende valkuilen zijn:

  • Niet écht weten waarvoor je klanten de website (willen) gebruiken
  • Niet weten hoe je klanten de (huidige) website gebruiken en wat ze ervan vinden
  • Beslissingen voor de bedrijfswebsite nemen op basis van persoonlijke gevoels- en…

About

Rosemie Callewaert

independent innovation coach, information architect & usability expert ● http://istoireservices.be

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store